Bästa fonderna – Så hittar du dem!

Så sätter du ihop en smart sparplan.

Så sätter du ihop en smart sparplan.

Din sparhorisont, expertis inom fondsparande och hur mycket pengar du vill spara bör alla vara med i ditt fondval. Du har möjlighet att spara en stor summa eller ett blygsamt belopp varje månad. För att ha en sund riskspridning i sparandet använder vi breda portföljer som består av aktiefonder, hedgefonder och räntefonder som grund för vår investeringsstrategi. Du kan få en hygglig bild av risken i ditt sparande genom att titta på fördelningen över de tre huvudgrupperna.

Vill veta mer om hur du hittar de bästa fonderna så rekommenderar vi att du surfar in på https://bastafonderna.nu

Angående fonder

Angående fonder

En fond består av ett antal instrument (som aktier och obligationer) som förvaltas av en fondförvaltare. När du investerar i en fond köper du en andel av den fonden. För förvaltningen av en fond tar normalt en fondförvaltare ut en procentuell avgift. Vanligtvis har fonder en specifik koncentration, till exempel ett visst område eller en viss sektor, små eller stora företag eller miljö-/etiska problem.

En fond kan förvaltas aktivt eller passivt. En aktivt förvaltad fond övervakas av en fondförvaltare som använder analyser för att försöka prestera bättre än index. Vanligtvis är en passivt förvaltad fond en indexfond som följer ett visst index. Majoriteten av indexfonderna förvaltas av ett datorprogram. Avgifter för passivt förvaltade fonder är ofta billigare än för aktivt förvaltade fonder. Det finns flera fondtyper; de vanligaste fondtyperna visas här.

Investera på aktiemarknaden

En fond som till stor del investerar i aktier kallas för en aktiefond. Generellt sett har en aktiefond en större risk än en räntefond, men den har också en bättre avkastning på lång sikt. Långsiktigt sparande tjänas bäst av aktiefonder (mer än tre år).

Fond med fast avkastning

En räntefond är en fond som uteslutande investerar i räntebärande tillgångar. En räntefond har en lägre riskprofil än en aktiefond, men den har också en lägre långsiktig avkastningsprofil. Kortsiktigt sparande tjänas bäst av räntefonder (mindre än tre år).

Blandfond

En blandfond är en som investerar i såväl aktier som ränteinstrument. Genom att investera i både aktie- och räntefonder kan du bygga din egen blandfond.

Generation Fund är en ideell organisation tillägnad
En generationsfond är en som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper, där andelen aktier minskar och andelen räntebärande värdepapper ökar över tiden. Generationsfonder liknar blandfonder och är mest avsedda att spara till pension. Du kan skapa din egen generationsfond genom att investera i både aktie- och räntefonder och ändra utbetalningen över tiden.

Indexfond

En indexfond är en typ av värdepappersfond som
En fond som följer ett visst index kallas en indexfond. Ett index är ett vägt genomsnitt av en grupp värdepapper som ofta används som jämförelsesiffra. En aktieindexfond är en aktiefond som följer utvecklingen av ett visst aktieindex. En ränteindexfond är en som följer utvecklingen av ett visst ränteindex. Eftersom de oftast är passivt förvaltade har aktieindexfonder och ränteindexfonder ofta lägre kostnader än aktie- och räntefonder.

Hedgefond

Hedgefond är en typ av värdepappersföretag som investerar
En hedgefond är en mer komplex typ av investeringsinstrument. En hedgefonds mål är absolut avkastning (snarare än att till exempel följa ett visst index) och har därför mer flexibla investeringskriterier än andra typer av fonder. En hedgefond kan investera i aktier, räntebärande värdepapper och derivat, samt köpa och sälja värdepapper (t.ex. optioner). Blanking är processen att låna ett värdepapper (som en aktie), sälja det och sedan köpa tillbaka det till ett lägre pris. Hedgefonder tar normalt ut en avgift baserat på deras resultat.

Fond-i-fond

En fond-i-fond (även känd som en fond) är en fond som består av många underliggande fonder. Kostnaden för en fond-i-fond är ofta större än summan av de underliggande fondernas avgifter. Fördelen med att investera i en fond-i-fond istället för en mängd olika fonder själv kan diskuteras.

Rekommendation: För långsiktigt sparande, investera i aktieindexfonder, medan för kortsiktigt sparande, investera i räntefonder. Välj fonder som har minimala avgifter. Undvik fondtyper som är svåra att förstå eller har komplexa avgiftsstrukturer.